Mae ein swyddfa yn parhau i fod ar agor yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yma i helpu ein holl gleientiaid. Dylem ofyn, cyn ymweld â'n swyddfa, eich bod yn ystyried a yw eich ymweliad yn gwbl angenrheidiol, a ellid rhoi sylw i'r mater dros y ffôn neu drwy e-bost?

Yr ydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws. Byddwn yn parhau â'n gwasanaeth wrth leihau pob risg i chi a'n staff.

Os oes rhaid i chi fod yn bresennol yn y Swyddfa yn bersonol gofynnwn i chi chwarae eich rhan drwy lynu wrth y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, golchi dwylo, glendid.

Parhawn i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r Rheoliadau a gyhoeddir gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
H Tudor A'i Fab Cyf  

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide