Mae ein busnes yn parhau i weithredu er fod ein swyddfa wedi cau hyd hysbysiad pellach.

  • virusRydym yma, yn ystod yr amseroedd anodd hyn, i roi sylw i tenantiaid ac hefyd i’r rhai sydd efo anghenion arbennig.
  • Rydym hefyd yma i gynorthwyo pob cleient, a cwsmeriaid, gyda'u gofynion penodol, i brynwyr neu gwerthwyr ac angen cymorth gyda diweddariad.
  • Mae ein gwasanaeth rheoli eiddo yn parhau er trwy e-bost, gwasanaeth ar-lein a ffôn.
  • Mae ein gwasanaeth casglu rhent yn parhau, ond gofynnwn i bob tenant dalu trwy drosglwyddiad banc, fel y mae llawer o denantiaid yn ei wneud eisoes. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynorthwyo gyda hyn.
  • Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i brosesu'r taliad rhent i landlordiaid, mae'r mwyafrif o landlordiaid yn derbyn taliad BACS, os ydych chi'n un o'r ychydig sydd yn derbyn sieciau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â ni gyda'ch manylion banc fel nad oes unrhyw oedi i gael yr arian rhent i'ch cyfrif banc.

Rydym yn gallu cyflawni'r gwasanaeth lefel uchel uchod oherwydd mae gennym dîm ymroddedig a pharod o weithwyr proffesiynol.

Cysylltwch a ni a’r

01758 701100 neu post@huwtudor.co.uk

Byddwn yn gweithio i ddatrys yr holl faterion a godir mewn modd amserol gan ystyried y cyfyngiadau a osodir arnom.

Rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn a byddwn yn parhau gyda'n gwasanaeth lefel uchel wrth leihau'r risg i chi a'n staff.

Rydym yn parhau i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r rheoliadau a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithiwn eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
Cyfarwyddwr H Tudor A'i Fab Cyf.
24th March 2020

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide